Bruksanvisning for lenking i åpent historisk befolkningsregister, Histreg.no

Innledning

Histreg er nettstedet for Historisk befolkningsregister, HBR. Systemet har direkte tilgang til folketellinger, kirkebøker og andre kilder i Digitalarkivet og Digitalpensjonatet. I tillegg inneholder Histreg diverse personalia fra aviser. Her er det mulig å lenke sammen informasjon om samme person og å koble sammen informasjon om personene som er i familie. Av hensyn til personvernet ønsker vi ikke å lenke informasjon om nålevende. Se også presentasjonen og spørsmål og svar på forsiden av Histreg.no.

Alle kilder skal være kildetro. Det vil si at databasen kun skal inneholde personposter som er transkribert i henhold til originalkilden. Det er mulig å redigere navn i overskriften på personsiden og når og hvor personen ble født og døde og å legge til nye personer ved å registrere dødsfall, jubileer og ekteskap fra avisdatabasen. Systemet er under utvikling. Derfor er funksjonaliteten begrenset og enkel visuelt. Det er bare personer som er innlogget som kan redigere.

Begreper:

Kildeforekomst/personforekomst: : Innførsel av en person i en kilde, f. eks. far i en dåp eller person i folketelling
Lenke : slå sammen informasjon om samme person fra flere kilder
Koble : lage relasjoner mellom medlemmer av samme familie
Hyperlenke : klikkes for å komme til andre sider på internett

Tilbake til innholdslisten

Forside

Gir en oversikt over systemet.

Tilbake til innholdslisten

Søkeside

Her søkes det i hele Digitalarkivet, Digitalpensjonatet, Fanger.no og avisdatabasen med tilnærmet samme søkefunksjon som i Digitalarkivet. I søket må minst ett av feltene med personinformasjon (fornavn osv.) fylles ut. I tillegg kan du avgrense søket ut fra geografi, hendelse, rolle og år/tidsperiode. Geografi angir fylke og herunder bostedskommune eller -prestegjeld. Hvis det fylles ut for én (eller flere) av hendelsene i kirkebøker, kan søket begrenses til rolle i hendelsen (barn, mor, far osv.). År/tidsperiode angir periode for kilden, for eksempel «Avis, jubileum». For å søke i Aftenposten er det lagt inn at man må krysse av for Oslo for å unngå for mange feil treff.

Resultatet fra søket ditt gir én linje for hver person som passer til søket. I tillegg til en hyperlenke til Personsiden (fornavn og etternavn), er det lagt inn klikkbare hyperlenker til kildeforekomsten (PFID) i Digitalarkivet, samt informasjon om kilden (Kilde). Husk at stavemåten av fornavn, etternavn og bosted/adresse ikke er standardisert. Om du er usikker på stavemåte, bruk gjerne stjernetegn (*) sist i søkebegrepet for å trunkere. På den måten vil Thorval* også finne Thorvald. Ved mer kompliserte søk kan det være nyttig å forberede Histreg-søket ved å søke i Digitalarkivet eller i det avanserte brukergrensesnittet hos Registreringssentralen for historiske data. Hos sistnevnte er det også mulig å søke ved hjelp av kommunenummer for fødested og periode for fødselsår.

For informasjon i Fanger.no er vi avhengig av at fornavn og etternavn skrives på samme måte som i kilden. Det er også begrensede muligheter for geografiske søk knyttet til Fanger.no. Hendelser i fanger.no får en linje i livsløpstabellen på lik linje med en folketelling eller kirkebok. Vi har måttet tidfeste alle disse hendelsene til 1942. Det gir for de aller fleste personer riktig kronologi selv om årstallet er feil.

I Histreg er det mulig å sortere søket på bla. fornavn, etternavn og fødselsår. Søket viser også antall personforekomster som er lenket. Det er også mulig å få søket til å vise personer istedenfor personforekomster, dvs. ikke flere linjer for de personforekomstene som allerede er lenket.

Det er mulig å beregne score i søket. Score beregnes ut fra likhet i fødselsår (FÅ), navn (NL), fødested (FS), stilling og stand (SS), partners navn (PN), far (FN) og mor (MN). Hver av disse variablene er mellom 0 og 1, bortsett fra NL, PN, MN og FN som er mellom 0 og 3. Score er et tall mellom 0 og 10 der 10 gis der det er full likhet i alle variabler. Score beregnes i de fleste tilfeller fra formelen:

Score=(4*FÅ+NL+FS+BS+SS+PN+0,5*(MN+FN))/1,6

Formelen overprøves ved konflikt i dataene (score=-1 f.eks. ulikt kjønn eller ved to dåpshandlinger på ulikt tidspunkt), stor avstand i fødsels- eller hendelsesår (score =0) og ved sammenfallende fødselsdato (ved navnelikhet score=9,8).

Brukeren kan velge ut en person og så beregne scoren fra denne personen til alle andre i søkelisten. Det gjøres ved å trykke på «Vis scoreberegning», velge en person og trykke på «Beregn score». Det er også mulig å finne personer som ligner hverandre i et søk. Det kan brukes f.eks. ved å søke på alle i en kommune fra en bestemt gård, med et bestemt yrke eller sjeldent etternavn. Det gjøres ved å trykke på «Vis scoreberegning» og så «Finn grupper». Man kan justere kravet for hvor like personene i gruppene skal være. Grensen kan settes mellom 0 og 10 og forhånds utfylt verdi er 5. Da vises personkurver med like personer. Det er mulig å ta personer ut av gruppen og lenke sammen personene. Alle personene i gruppen nummeres 1,2,3 osv. og score «6,5 med 3» i linje 4 betyr at likheten mellom personene i linje 3 og 4 har score på 6,5. Under gruppene er det en restgruppe med personer som ikke er med i noen av gruppene. Når man lenker en gruppe, vil den nye lenkede personen overføres til restgruppen.

Det er mulig å lenke direkte fra søkesiden hvis man er logget inn. Man kan da krysse av for flere personer i lenkekolonnen og trykke på «Legg i personkurv» på toppen av siden. Personkurven er tilsvarende som på personsiden. Her må man markere hovedforekomst (viktigste/sikreste kilde) før man trykker på «Lenk sammen». Når man har lenket sammen, blir søkelisten oppdatert. Denne muligheten er laget for at brukere lett skal kunne «rydde» i søkelisten. Det skjer ikke en tilsvarende oppdatering av søkesiden om man lenker via personsidene

Tilbake til innholdslisten

Personsider

Denne siden har personens for- og etternavn som overskrift. Det er i Personsiden du velger kandidat for lenking og kobling. Deretter eventuelt hans/hennes Foreldre og søsken og Partner og barn, som er koblet til personen din. Så følger en oversikt over kilder som allerede er lenket til personen. Nederst på siden kan du legge inn og redigere biografi og merknader, samt legge inn og redigere referanser når du er logget inn.


Figur 1: Personside med 4 personposter som er lenket sammenog koblet til foreldre, 7 søsken og partner og fem barn. HP i kolonnen for sikker viser at dette er hovedforekomst. Et kryss i kolonnen for sikker betyr at man er sikker på denne lenken. Det brukes bare når det er avvikende informasjon på de to linjene. Et kryss i kolonnen for usikker, betyr at denne lenken er usikker.

Du kan redigere personalia som ligger øverst på Personsiden (eks. endre Anna Emilie Nøst til Anna E. Nøst), samt biografi og merknader og referanse. Klikk «Rediger persondata». Redigeringen vil ikke endre transkriberinga av originalkilden, bare informasjonen over knappen «Rediger persondata» og under overskriften «Biografi og merknader». ». For fødested og dødssted ønsker vi fortrinnsvis sogn og kommune i 1947. Arkivverket bruker kommuneinndelingen fra 1947 som var tidspunktet med flest kommuner. Det er også mulig å bruke kommune for det aktuelle året. Fylke er også nødvendig hvis det er flere kommuner med samme navn eller kommunen er relativ ukjent.

Feltet for biografi og merknader brukes især til dokumentasjon av endringer, lenker og koblinger og til korte biografier. Lengre og gjennomarbeide biografier ønsker vi skal skrives i lokalhistoriewiki. Husk å trykke på «Lagre endringer i merknader».

Når du er innlogget kan du lenke sammen personforekomster om samme person fra ulike kilder. Det gjøres ved å slå sammen to personsider. Hver personside kan bestå av én eller flere personforekomster som er lenket sammen. Pass på å lukke faner som ikke er i bruk. Det er og lett å miste oversikten hvis du klikker tilbake i nettleseren.

Tilbake til innholdslisten <

Lenking på personside

Lenking (dvs slå sammen to personforekomster fra ulike kilder til en person) kan gjøres på personsiden og søkesiden.

Lenkingen av ulike kildeforekomster av samme person på personsiden utføres ved: (i) trykk på «Legg i personkurv» på de aktuelle personsidene, (ii) trykk på «Åpne personkurv» på en av personsidene, (iii) marker hvilken kilde som er viktigst (hovedforekomst) (iv) marker som lenkingskandidat til høyre på linjen om man er usikker på om lenken er riktig og så (v) trykk på «Lenk sammen» i en fane der personkurven er oppdatert. Tabellen med alle de lenkede kildeforekomstene kalles livsløpstabellen.

Vi ønsker at hovedforekomst skal være viktigste og sikreste kilde. Prioriteringene er folketellinger med nyeste først, så dåp, død og andre oppføringer i kirkebøker og til slutt andre kilder. Det er ikke mulig å markere at hovedforekomsten er sikker eller usikker.

Det er mulig å fjerne lenker ved å trykke på «Vis redigering» under livsløpstabellen. Dette gjøres ved at du krysser av for den eller de personforekomst(ene) du ønsker å fjerne. Klikk deretter på «Fjern». Her er det også mulig å endre om en personforekomst er sikker eller usikker. Dette er bare nødvendig å markere sikker det er forskjeller i dataene i de to kildene, for eksempel flere års forskjell i fødselsår.

Det er mulig å lenke sammen familiemedlemmer (f.eks. samme ektefelle i to forskjellige dåpshandlinger) ved å trykke på knappen «Vis lenking av familiemedlemmer». Da kommer det frem opp til 5 kolonner med bokser for henholdsvis fedre, mødre, søsken, partnere og barn. For hver kolonne kan man markere de personene som man ønsker å lenke sammen og så trykke på «Lenk sammen personene». Hvis man f.eks. skal lenke sammen barna Ole1 og Ole2 og barna Anne1 og Anne2, må man gjenta prosessen to ganger.

Tilbake til innholdslisten

Koble sammen familiemedlemmer på personsiden

De fleste familieforhold kommer fra kirkebøker, for eksempel foreldre og barn i en dåp, og disse kan ikke redigeres. Hvis disse er feil, skal man som oftest delenke personforekomsten. Hvis det er feil i kirkeboken, for eksempel stefar er oppført som far, så kan dette kommenteres i merknader.

Det er mulig å lenke sammen familiemedlemmer (f.eks. samme ektefelle i to forskjellige dåpshandlinger) ved å trykke på knappen «Vis lenking av familiemedlemmer». Da kommer det frem opp til 5 kolonner med bokser for henholdsvis fedre, mødre, søsken, partnere og barn. For hver kolonne kan man markere de personene som man ønsker å lenke sammen og så trykke på «Lenk sammen personene». Hvis man f.eks. skal lenke sammen barna Ole1 og Ole2 og barna Anne1 og Anne2, må man gjenta prosessen to ganger.

Det er også mulig å koble sammen foreldre, barn og partnere på personside ved: (i) trykk på «Legg i familiekurv» på de aktuelle personsidene, (ii) trykk på «Åpne familiekurv» på personsiden der man sist la til en person, (iii) marker hvem som er foreldre og barn (v) og trykk på «Koble familie» i en fane der familiekurven er oppdatert. Partnere registres ved at de to personene markeres som foreldre, men uten at det er barn i familien. Søsken markeres ved å registrere søsknene som barn og uten foreldre i familien. Det er mulig å fjerne alle lenker og/eller alle familiekoblinger til en personforekomst fra fanen Feilhåndtering.

Familieforholdene inkluderer foster-, adoptiv- og steforeldre i tillegg til vanlige foreldre. Dette må registreres manuelt og det er opp til den som registrerer å beskrive f.eks. om mors nye mann er stefar til barna. Dette er ofte en skjønnsmessig avgjørelse og kan begrunnes i merknadsfeltet. Familierelasjoner kan være vanskelige. I en «Foreldre og søsken» liste er omtalen av far, mor og adoptiv-, foster-, stefar/-mor forholdet til personen på personsiden. Personene som står som barn i en «Foreldre og søsken» liste må ha en barn-relasjon til (begge) foreldrene på toppen av listen, men ikke nødvendigvis samme relasjon som personen på personsiden. Vi bruker bare ordet barn og ikke f.eks. adoptivbarn eller halvsøsken. I «Partner og barn» listen er personen som står som partner, partner til personen på personsidene og/eller har felles barn med vedkommende. Personer som står som barn er barn, adoptiv-, foster- eller stebarn både til personen på personsiden og til evt. partner som står på toppen av listen. Det er bare på personsiden til en person at man kan se hvordan forholdet er til ulike typer foreldre.

Tilbake til innholdslisten

Feilhåndtering

Det er egen fane for feilhåndering der man kan fjerne alle lenker og eller familiekoblinger eller referanser til en person. Det hender at sider låser seg og ikke vil vises. Da må man fjerne alle lenker. Tilsvarende kan referanser låse seg og de må fjernes på denne fanen. Hvis det er feil familiekoblinger, kan det skyldes at det er lenket inn en feil personforekomst (da bør lenken til denne personforekomsten fjernes), feil i kirkebok (f.eks. mor står som far i dåp, det kan vi ikke gjøre noe med) eller at det er laget feil familiekobling manuelt (da kan de fjernes på denne siden, men da fjerner man alle familiekoblinger som ikke kommer fra kirkebøker og man risikerer at mange familiekoblinger som var riktige må bygges opp på nytt-)

Denne siden har også en oversikt over personer der vi har mistanke om feillenking og som krever manuell kontroll. Hver gang man går inn på siden, får man et tilfeldig utvalg av personer der vi mistenker feil. Vi ber bidragsytere sjekke siden og enten rette feilen eller markere lenkene som sikre og deretter fjerne personen fra listen. Hvis man ikke er sikker på om det er feil på denne personsiden, lar man personen stå i listen og andre bidragsytere vil gå inn på denne siden senere.

Min kommune

Mange bidragsytere er spesielt opptatt av en bestemt kommune. På denne siden kan bidragsytere finne personforekomster fra folketellinger i selvvalgt kommune som ikke er lenket. Programmet velger tilfeldig sted i folketellingen og prioriterer familier der ingen personer er lenket. Siden våre automatiske metoder ikke har funnet lenker, kan dette være personer der det er vanskelig å lenke eller som ikke har andre personforekomster.

Tilbake til innholdslisten

Referanser

Brukere oppfordres til å lage flest mulig referanser som kan gi ekstra informasjon om personen, f.eks. kilder som ikke er registrert med søk i registeret, leksika, vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om personen og slektsoversikter der personen er nevnt. Hele Digitalarkivet er med når man søker i HBR og kilder derfra skal vises i livsløpstabellen (tabellen med alle kildeforekomstene) og ikke i referanselisten.

Det kreves både beskrivelse av kilden og URL. URLen bør fortrinnsvis være en stabil hyperlenke der brukere kan lese i kilden. For trykte kilder kan det være til Nasjonalbiblioteket eller utgiver.

Beskrivelsen av kilden skal være på samme format som andre referanser til samme kilde slik at disse kommer etter hverandre i alfabetet. Etternavn skrives først på nyere kilder og fornavn først på eldre kilder der dette er mer stabil beskrivelse av personen. Eksempler:

Geni, Frisach, Hans
Eidsvollsmennenes etterkommere, Anker, Peder Etk. Wedel Jarlsberg, J.C.H.N.
(Lenke til eidsvollsmannen Peder Ankers etterkommer J.C.H.N. Wedel Jarlsberg)
Før i tida ... (tidsskrift). 1. hefte (1962), Utg. Gjerstad historielag.
(Tidsskrift der man har laget lenke til Nasjonalbiblioteket)
Heimen , 2014, nr 3, s228, Kjelland, Arnfinn, Frisak, Hans
(Vitenskapelig artikkel av Arnfinn Kjelland om Hans Frisak.)
Lokalhistoriewiki, Melstein, Ester
Wikipedia, Amundsen, Roald
Tilbake til innholdslisten

Uregistrerte, registrering av personer som ikke er i Digitalarkivet

Det er mulig å registrere personforekomster for en person som ikke er i Digitalarkivet eller funnet i forekomst i avisene. I registreringen blir bruker bedt om å oppgi annen kilde. Se rettledningen på denne siden.

Tilbake til innholdslisten

Avissidene

Her er det mulig å registrere nye hendelser, redigere de som er registrert og søke i de registrerte hendelsene. Det oppfordres til å registrere nye hendelser. Det er en måte å registrere nye personer i databasen. De fleste hendelsene i databasen er gjenkjent automatisk og det er derfor en del transkriberingsfeil. Det er lagt inn lenker til avisenes arkiv og til Nasjonalbiblioteket. For at disse skal virke må man ha rettighet til dette. Lenker til Aftenposten krever abonnement og at man allerede har åpnet en eavis i browseren. Lenker til Nasjonalbiblioteket virker når man har adgang fra bibliotek. Ved en feil kommer det i noen tilfeller opp to URLer i URL-feltet. Da må den første fjernes manuelt for at lenken skal virke.

Vi ber brukere om manuelt å kontrollere opplysningene og markere når alle opplysningene om døde er registrert i en utgave. Tilsvarende gjelder for jubileer og ekteskap. Det gjør det lettere å samarbeide mellom mange bidragsytere.

Tilbake til innholdslisten

Statistikk

Her gis det oversikt over antall bidragsytere, lenker og personer som er lenket. Det er også en oversikt over registrerte hendelser fra avisene og siste endringer i histreg-databasen.

Tilbake til innholdslisten

Autolenking

Her er det mulig å lese inn lenker som er laget i andre programmer. Lenkene spesifiseres med IDer fra Digitalarkivet. Dette er bare mulig etter avtale med administrator.

Tilbake til innholdslisten

Lenker fra Wikipedia til histreg.no

Gå til personsiden i Wikipedia der det skal opprettes lenke. Trykk på «Wikidata-element» i venstre marg. Da kommer man til Wikidatasiden for personen. Gå til overskriften «Identifiers» nesten nederst på siden. Under denne overskriften er den en boks for hver autoritetskilde for personen. Trykk på lenke «add statement» under boksene for alle autoritetskildene. Da får man opp en ny boks der man kan fylle ut venstre felt (der det står teksten «Property» i grått) med «Norwegian historical register of persons ID» og høyre felt med PFIDen til personen. Bekreft endringen med å trykke på lenken «Publish» til høyre for de to utfylte boksene. Da kommer det opp en lenke «HB» i listen over autoritetsdata nederst på personsiden i Wikipedia. Det kan være lurt å se hvordan dette ser ut på en annen personside i Wikipedia, f.eks. Fridtjof Nansens Wikipediaside før man etablerer denne lenken. På referansesiden er det en oversikt over alle personer i Wikipedia med lenke til histreg.no.

Tilbake til innholdslisten